OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jiří Čapovec IČ: 08075948 se sídlem: Zátor 25, Zátor, 793 16 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Zátor 25, Zátor, 793 16
email: info@cestazasnem.com
telefon: 739598094

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

ARCHIVACE A SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění, pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a vedení účetnictví a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. S tímto kupující souhlasí.

Uzavřená smlouva a předmětné obchodní podmínky budou uloženy u prodávajícího po dobu 3 let, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší. Takto uložená data nejsou dále přístupná.

Kupujícímu může být umožněn přístup k této smlouvě po dobu jednoho roku ode dne jejího uzavření a to formou uživatelského účtu. Tento přístup není nárokový.

Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, povolání, věk, pohlaví, předchozí zkušenosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a fakturační adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, ( GOPAY, mailchimp, simpleshop apod.) toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to následující poskytovatelé:

GoPay, Mailchimp, SimpleshopCZ, Česka pošta a dalsí…

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

V případě ukončení obchodování mezi prodávajícím a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu dodavatele odstraněna (vymazána).

Kupující využívající možnost dopravy zboží externí přepravní společností, dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů touto společností.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány k elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat ve lhůtě do 30 dnů.

Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Předání informací se předává elektronicky, nedohodnou-li se strany jinak.

ZÁKONNÝ VĚK

Užíváním webových stránek a vzdělávacích akcí prohlašujete, že jste ve státě nebo provincii svého bydliště dosáhli plnoletosti (18 let) nebo že jste ve státě nebo provincii svého bydliště dosáhli plnoletosti a dali jste souhlas, aby nezletilí ve vašem okolí mohli tuto stránku užívat.

VYTVÁŘENÍ AUDIO, VIDEO A FOTO ZÁZNAMŮ LEKTOREM

Lektor si vyhrazuje právo na vytváření audio, video a foto záznamů pro účely archivace akce, nebo pro použití pro svou prezentaci, ale výhradně pro užití na svých webových stránkách nebo video kanálech (youtube, vimeo, instagram, apod.).

V případě potřeby informujte lektora, že si nepřejete být fotografováni nebo natáčeni, pokud taková situace nastane.

REGISTRACE, UVÁDĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu/prostoru. Takovémuto kupujícímu je zřízen uživatelský účet.

Webové rozhraní umožňuje nákup zboží / výrobků také bez registrace. V tomto případě se nezřizuje uživatelský účet.

Při registraci na webové stránce/webovém rozhraní a při objednávání zboží / výrobků / služeb je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání jsou prodávajícím považovány za správné.

Takto uvedené údaje jsou použity i pro případné doručování, pokud není prodávajícímu sdělena odlišná adresa (údaje).

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Získávání a zpracovávání osobních údajů při návštěvě webového rozhraní
při návštěvě našich webových stránek dojde k zaznamenání:

IP adresy návštěvníka

Ze které webové stránky návštěvník přichází

Jak dlouho se návštěvník na našich stránkách zdržel

Kterého dne návštěvník naše stránky navštívil

Osobní údaje návštěvníka se nezaznamenávají.

Osobní údaje mohou být zaznamenány pouze při jejich úmyslném poskytnutí (např. při registraci, vyplněním e-mailu pro zasílání obchodních sdělení, účastí v anketách, uzavřením smlouvy, neanonymním poskytnutí recenze apod.)

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

AUTORSKÉ PRÁVO

V rámci zboží, výrobků a služeb je možno zakoupit online vzdělávací programy, online kurzy, webináře, knihy, CD, DVD, zvukové a video soubory apod., je také možné se účastnit vzdělávací akce. Vše podléhá zákonné ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich kopírování / šíření, nahrávání nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Pod pokutou 100 000kč. Není zakázáno využít takto nabyté poznatky.

Tyto výrobky a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobnostního rozvoje.

Veškeré takto poskytnuté informace jsou pouze doporučeními a návody.

Prodávající ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za následky, které by mohly vzniknout při aplikaci poskytnutých rad.

Případný úspěch či neúspěch kupujícího / účastníka je závislý na mnoha dalších faktorech a není možné tyto faktory pojmout do obecného vzdělávání.

Vybrané vzdělávací akce podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na akci neopravňuje účastníka získané znalosti vydávat za své. Vyučovat a jinak komerčně využívat nabyté znalosti se umožňuje s předpokladem uvedení zdroje nabytí takovýchto dovedností a případném sjednání provizní odměny.

Pokud účastník absolvuje akci za účelem její následné prezentace, nebo sbírá materiály pro svou publikační činnost, je nutné, aby o svém záměru informoval prodávajícího / lektora před začátkem akce a ke všem výstupům získal jejich písemné svolení.

Účastník vzdělávací akce nezískává k prvkům prohlédnutým prostřednictvím webového rozhraní, on-line semináře nebo webináře žádná práva. Žádný z těchto prvků nesmí být použit, kopírován, reprodukován, distribuován, nahráván, upravován nebo veřejně provozován v žádné podobě nebo prostřednictvím žádných prostředků, a to ani pomocí zařízení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích nebo jiných, bez předcházejícího písemného souhlasu prodávajícího / lektora.